Besox

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden in Vlaanderen

19 oktober 2017

De Vlaamse aanwervingsincentive heeft tot doel de tewerkstellingskansen van bepaalde werkzoekenden te bevorderen en de aanwerving en duurzame tewerkstelling van deze werkzoekenden voor de werkgever financieel aantrekkelijker te maken.

Een aanwervingsincentive kan worden toegekend aan een onderneming indien gelijktijdig aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de onderneming werft vanaf 1 januari 2017 een niet-werkende werkzoekende aan die op het ogenblik van de indiensttreding:
  • gedurende minstens twee jaar bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende is ingeschreven. De volgende periodes van inactiviteit worden gelijkgesteld op voorwaarde dat men de dag voorafgaand aan de nieuwe tewerkstelling is ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende:
   • een periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval;
   • een periode van detentie;
   • een onderbreking van de inschrijving bij de VDAB van maximaal 3 maanden (bv. een uitschrijving n.a.v. een korte tewerkstelling);
  • minstens 25 jaar is en de leeftijd van 55 jaar nog niet bereikt heeft op het einde van het kwartaal van indiensttreding;
 • de onderneming heeft met de betrokkene een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of gelijkgesteld (= tijdelijke arbeidsovereenkomst(en) van minimaal 3 maanden indien dit het gangbaar wervingsbeleid van de onderneming is) afgesloten;
 • de onderneming stelt de betrokkene tewerk in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.

De aanwervingsincentive bestaat uit een subsidie die wordt toegekend in twee schijven:

 • maximaal € 1.250 als de aangeworven persoon gedurende 3 maanden bij de onderneming is tewerkgesteld;
 • maximaal € 3.000 als de aangeworven persoon gedurende 12 maanden bij de onderneming is tewerkgesteld.

Bij deeltijdse tewerkstelling geldt een aparte regeling met betrekking tot het bedrag van de aanwervingsincentive.

Opmerking: bepaalde ondernemingen, zoals bijvoorbeeld een onderneming in moeilijkheden, komen niet in aanmerking voor deze steun. Bovendien kan de aanwervingsincentive niet worden toegekend voor uitzendkrachten, flexi-jobwerknemers en gelegenheidswerknemers.

De incentive kan enkel online worden aangevraagd. De aanvraag moet in principe binnen de 3 maanden na de indiensttreding online ingediend worden. Op dit moment geldt er echter een overgangsregeling en zal de aanvraagtermijn tot eind oktober verlengd worden. Na deze datum zal de gewone aanvraagtermijn van 3 maanden vanaf de indiensttreding gelden. De eerste premies worden uitbetaald vanaf 10 oktober 2017.

Tot eind oktober zal er een overgangsregeling gelden en kan er nog een aanvraag worden ingediend ook al gebeurde de aanwerving bijvoorbeeld al in januari 2017. Vanaf november is de gewone aanvraagtermijn van 3 maanden vanaf de indiensttreding van toepassing.

Meer informatie met betrekking tot de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden kan u via volgende link vinden: www.werk.be/AWI.

 

Bron: www.werk.be.