Besox

Aanvullende vergoeding SWT en nachtarbeid: wijziging 2016

6 januari 2016

Herwaardering aanvullende vergoeding SWT

SWT-ers hebben enerzijds recht op een maandelijkse werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA. Anderzijds ontvangen zij een aanvullende vergoeding ten laste van hun werkgever of een Sociaal Fonds. Het wettelijk minimumbedrag van de aanvullende vergoeding stemt overeen met de helft van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering. Het nettoreferteloon is gelijk aan het begrensd brutoloon van de refertemaand verminderd met de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing.

Op 1 januari van elk jaar worden zowel het begrensde brutomaandloon dat in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van het nettoreferteloon als de aanvullende vergoeding herzien. In 2014 en 2015 vond er echter geen herwaardering plaats. Voor 2016 wordt een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0016 voorzien.

De verhoging van de aanvullende vergoeding ziet er als volgt uit:

  • de aanvullende vergoeding werd berekend op basis van het loon van een refertemaand vóór 1 januari 2015: herwaarderingscoëfficiënt van 1,0016;
  • de aanvullende vergoeding werd berekend op basis van het referteloon van de maanden januari, februari en maart 2015: herwaarderingscoëfficiënt van 1,0012;
  • de aanvullende vergoeding werd berekend op basis van het referteloon van de maanden april, mei en juni 2015: herwaarderingscoëfficiënt van 1,0008;
  • de aanvullende vergoeding werd berekend op basis van het referteloon van de maanden juli, augustus en september 2015: herwaarderingscoëfficiënt van 1,0004;
  • geen herwaardering indien de aanvullende vergoeding werd berekend op basis van het loon van een refertemaand van het laatste kwartaal van 2015.

 

Herwaardering aanvullende vergoeding nachtarbeid

Oudere werknemers kunnen vragen om definitief over te stappen van nachtarbeid naar een dagregeling. Dit geldt zowel voor werknemers van minstens 50 jaar die tenminste 20 jaar in een nachtregeling werken en omwille van medische redenen erkend door de arbeidsgeneesheer niet meer in staat zijn nachtarbeid uit te voeren als voor werknemers van 55 jaar en ouder die tenminste 20 jaar nachtprestaties hebben geleverd.

Wanneer de werkgever geen dagregeling kan aanbieden en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, dan heeft betrokkene gedurende 5 jaar recht op een maandelijkse aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever.

De Nationale Arbeidsraad kan elk jaar op 1 januari het bedrag herzien op basis van de conventionele evolutie van de lonen. Voor 2014 en 2015 werd beslist geen aanpassing door te voeren.

Vanaf 2016 zal een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0016 toegepast moeten worden op de aanvullende vergoeding. Hierdoor bedraagt de aanvullende vergoeding € 137,92 vanaf 1 januari 2016.

 

Bron: CAO nr. 17 tricies septies van 15 december 2015 tot wijziging en uitvoering van de CAO nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen en de CAO nr. 46 vicies bis van 15 december 2015 tot uitvoering van CAO nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties als ook andere vormen van arbeid met nachtprestaties.