Besox

Aanpassingen van regels over economische werkloosheid

22 april 2016

Indien een werkgever een werknemer tijdelijk op inactiviteit zet omwille van gebrek aan werk, dan kan die werknemer voor die dagen van inactiviteit (= tijdelijke werkloosheid) onder bepaalde voorwaarden een werkloosheidsuitkering krijgen.

Op 13 april 2016 gaf de Commissie Sociale Zaken haar goedkeuring voor de aanpassing van de berekeningswijze van de bijdrage die werkgevers moeten betalen in geval van overmatig gebruik van economische werkloosheid en voor een aanpassing aan de regelgeving over economische werkloosheid voor bedienden.

 

  • Overmatig gebruik economische werkloosheid

Om misbruik van het systeem van economische werkloosheid te voorkomen bestaat er een systeem van bijdragebetaling: als de werkgever op jaarbasis te veel dagen van economische werkloosheid inroept, is hij een bijzondere bijdrage verschuldigd.

De berekening van deze bijzondere bijdrage zal vanaf nu gebeuren op kwartaalbasis in plaats van op jaarbasis.

 

  • Economische werkloosheid voor bedienden

Door de aanpassing kan een bedrijf een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Minister van Werk om als onderneming in moeilijkheden te worden erkend (en dus economische werkloosheid voor bedienden te kunnen toepassen), wanneer zij getroffen wordt door onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

Tot voorheen kon een bedrijf enkel beroep doen op economische werkloosheid als ze een erkenning als onderneming in moeilijkheden had en werd hetzelfde kwartaal in het jaar 2008 of één van de twee voorgaande kalenderjaren als referteperiode gezien. Bij onvoorziene en onverwachte omstandigheden is een daling van de omzet, productie of het aantal bestellingen in vergelijking met een vorig kwartaal soms moeilijk meteen aan te tonen. Nu kan een bedrijf bij onvoorziene omstandigheden (zoals bv. een terroristische aanslag en het sluiten van het publiek transport) een gemotiveerde aanvraag tot de minister richten.

Dit biedt bedrijven de kans om economische werkloosheid voor bedienden toe te passen, ook als ze niet voldoen aan de bestaande voorwaarden voor een onderneming in moeilijkheden. Een bedrijf richt in dat geval een gemotiveerd schrijven aan de minister. Dat is specifiek nodig bij bv. bedrijven die getroffen zijn door de gevolgen van de terroristische aanslagen op 22 maart, aldus minister van Werk Kris Peeters.

Deze nieuwe regeling zal pas in werking treden na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij houden u verder op de hoogte.

 

Bron: gezamenlijk persbericht van minister van Sociale Zaken Maggie de Block en minister van Werk Kris Peeters van 13 april 2016.

Tags