Besox

Aangepaste opzeggingstermijnen in de bouwsector vanaf 2018

4 december 2017

In 2014 voerde het eenheidsstatuut nieuwe opzeggingstermijnen in om het verschil tussen arbeiders en bedienden weg te werken. Voor bepaalde sectoren, waaronder de bouwsector, werd er echter een tijdelijke afwijking met specifieke kortere opzeggingstermijnen toegestaan tot 31 december 2017. Daarnaast was er voor de arbeiders uit de bouwsector die tewerkgesteld worden op tijdelijke en mobiele werkplaatsen ook een permanente uitzondering op de opzeggingstermijnen uit het eenheidsstatuut voorzien. Omdat het Grondwettelijk Hof geoordeeld heeft dat deze afwijking voor de bouwsector discriminerend is, mag ook deze uitzondering vanaf 1 januari 2018 niet meer toegepast worden.

Dit heeft belangrijke gevolgen voor de opzeggingstermijnen van de arbeiders van PC 124 vanaf 2018.

Wanneer er tegen het einde van 2017 geen nieuwe specifieke opzeggingstermijnen uitgewerkt worden door de bouwsector of door de regering, dan zullen vanaf 1 januari 2018 de algemene opzeggingstermijnen van toepassing zijn. Deze opzeggingstermijnen zijn heel wat langer dan de afwijkende opzeggingstermijnen die momenteel in de bouwsector toegepast mogen worden.

Opzeggingstermijnen tot 31 december 2017

De volgende opzeggingstermijnen zijn tot 31 december 2017 van toepassing voor de arbeiders van PC 124:

Anciënniteit

 

Opzeg door de werkgever Opzeg door de werknemer
< 3 maanden 2 weken 1 week
3 maanden tot < 6 maanden 4 weken 2 weken
6 maanden tot < 5 jaar 5 weken 2 weken
5 jaar tot < 10 jaar 6 weken 3 weken
10 jaar tot < 15 jaar 8 weken 4 weken
15 jaar tot < 20 jaar 12 weken 6 weken
vanaf 20 jaar 16 weken 8 weken

Opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2018

Bij gebrek aan een nieuw afwijkend stelsel tegen 1 januari 2018 zullen de opzeggingstermijnen voor de arbeidsovereenkomsten die aanvingen vóór 1 januari 2014 berekend worden volgens het zogenaamde “vastkliksysteem”. Voor deze werknemers moeten twee berekeningen gemaakt worden en de som van beide is de na te leven opzeggingstermijn. Voor de arbeiders die in dienst zijn gekomen vanaf 1 januari 2014 wordt de opzeggingstermijn vanaf 1 januari 2018 volledig berekend op basis van het algemene stelsel dat sinds de invoering van het eenheidsstatuut van kracht is.

Er zullen dus voor de bouwarbeiders vanaf 2018 verschillende opzeggingstermijnen toegepast worden naargelang de arbeider vóór of na 1 januari 2014 in dienst werd genomen.

Indiensttreding vanaf 1 januari 2014

De opzeggingstermijnen van de arbeiders van wie de arbeidsovereenkomst is gestart vanaf 1 januari 2014 volgen vanaf 2018 de algemene opzeggingstermijnen die voor arbeiders en bedienden voorzien werden door het eenheidsstatuut.

Anciënniteit bij ingang opzeggingstermijn

Opzeg

door de

werkgever

Opzeg

door de

werknemer

Anciënniteit bij ingang opzeggingstermijn

Opzeg

door de

werkgever

Opzeg

door de werknemer

< 3 maanden 2 weken 1 week 9 tot < 10 jaar 30 weken 13 weken
3 tot < 6 maanden 4 weken 2 weken 10 tot < 11 jaar 33 weken 13 weken
6 tot < 9 maanden 6 weken 3 weken 11 tot < 12 jaar 36 weken 13 weken
9 tot < 12 maanden 7 weken 3 weken 12 tot < 13 jaar 39 weken 13 weken
12 tot < 15 maanden 8 weken 4 weken 13 tot < 14 jaar 42 weken 13 weken
15 tot < 18 maanden 9 weken 4 weken 14 tot < 15 jaar 45 weken 13 weken
18 tot < 21 maanden 10 weken 5 weken 15 tot < 16 jaar 48 weken 13 weken
21 tot < 24 maanden 11 weken 5 weken 16 tot < 17 jaar 51 weken 13 weken
2 tot < 3 jaar 12 weken 6 weken 17 tot < 18 jaar 54 weken 13 weken
3 tot < 4 jaar 13 weken 6 weken 18 tot < 19 jaar 57 weken 13 weken
4 tot < 5 jaar 15 weken 7 weken 19 tot < 20 jaar 60 weken 13 weken
5 tot < 6 jaar 18 weken 9 weken 20 tot < 21 jaar 62 weken 13 weken
6 tot < 7 jaar 21 weken 10 weken 21 tot < 22 jaar 63 weken 13 weken
7 tot < 8 jaar 24 weken 12 weken vanaf 22 jaar + 1 week per maximum 13
8 tot < 9 jaar 27 weken 13 weken begonnen jaar weken

Indiensttreding vóór 1 januari 2014

Voor arbeiders van wie de arbeidsovereenkomst is gestart vóór 1 januari 2014 zal de opzeggingstermijn vanaf 1 januari 2018 berekend worden volgens het kliksysteem in 2 stappen, die samengeteld moeten worden.

Stap 1: opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven op 31/12/2013

In stap 1 moet de opzeggingstermijn berekend worden alsof de werknemer op 31/12/2013 uit dienst zou gegaan zijn volgens de opzeggingstermijnen die toen van toepassing waren:

Anciënniteit

op 31/12/2013

Opzeg door de

werkgever (arbeidsovereenkomsten vóór 01/01/2012)

Opzeg door de werkgever (arbeidsovereen-komsten vanaf 01/01/2012) Opzeg door de werknemer
< 6 maanden 3 werkdagen 4 werkdagen 1 werkdag
6 maanden tot < 3 jaar 14 kalenderdagen 16 kalenderdagen 7 kalenderdagen
3 jaar tot < 20 jaar 28 kalenderdagen 32 kalenderdagen 14 kalenderdagen
vanaf 20 jaar 56 kalenderdagen 64 kalenderdagen 28 kalenderdagen

Stap 2: opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven vanaf 01/01/2014

In stap 2 wordt de opgebouwde opzeggingstermijn vanaf 01/01/2014 berekend. Dit gebeurt aan de hand van de onderstaande tabel die ook van toepassing is voor indiensttredingen vanaf 01/01/2014. De anciënniteit van de werknemer wordt hierbij op 01/01/2014 fictief op 0 gezet.

Anciënniteit bij ingang opzeggingstermijn

Opzeg

door de

werkgever

Opzeg

door de

werknemer

Anciënniteit bij ingang opzeggingstermijn

Opzeg

door de

werkgever

Opzeg

door de werknemer

< 3 maanden 2 weken 1 week 9 tot < 10 jaar 30 weken 13 weken
3 tot < 6 maanden 4 weken 2 weken 10 tot < 11 jaar 33 weken 13 weken
6 tot < 9 maanden 6 weken 3 weken 11 tot < 12 jaar 36 weken 13 weken
9 tot < 12 maanden 7 weken 3 weken 12 tot < 13 jaar 39 weken 13 weken
12 tot < 15 maanden 8 weken 4 weken 13 tot < 14 jaar 42 weken 13 weken
15 tot < 18 maanden 9 weken 4 weken 14 tot < 15 jaar 45 weken 13 weken
18 tot < 21 maanden 10 weken 5 weken 15 tot < 16 jaar 48 weken 13 weken
21 tot < 24 maanden 11 weken 5 weken 16 tot < 17 jaar 51 weken 13 weken
2 tot < 3 jaar 12 weken 6 weken 17 tot < 18 jaar 54 weken 13 weken
3 tot < 4 jaar 13 weken 6 weken 18 tot < 19 jaar 57 weken 13 weken
4 tot < 5 jaar 15 weken 7 weken 19 tot < 20 jaar 60 weken 13 weken
5 tot < 6 jaar 18 weken 9 weken 20 tot < 21 jaar 62 weken 13 weken
6 tot < 7 jaar 21 weken 10 weken 21 tot < 22 jaar 63 weken 13 weken
7 tot < 8 jaar 24 weken 12 weken vanaf 22 jaar + 1 week per maximum 13
8 tot < 9 jaar 27 weken 13 weken begonnen jaar weken

Enkele voorbeelden

Een arbeider in PC 124 die in dienst is sinds 1 april 2015 wordt ontslagen op 29 januari 2018. In de regelgeving eenheidsstatuut zal de opzeggingstermijn 12 weken bedragen.

Ter informatie: de huidige opzeggingstermijn voor deze anciënniteit bedraagt 5 weken.

Een arbeider in PC 124 die in dienst is sinds 1 augustus 2012 wordt ontslagen op 29 januari 2018. In de regelgeving eenheidsstatuut zal de opzeggingstermijn in 2 delen bepaald worden:

  • Stap 1: 16 kalenderdagen (anciënniteit op 31/12/2013)
  • Stap 2: 15 weken (anciënniteit vanaf 1/01/2014)

De totale opzeggingstermijn zal 16 kalenderdagen + 15 weken bedragen. Ter informatie: de huidige opzeggingstermijn voor deze anciënniteit bedraagt 6 weken.

Algemene bepalingen met betrekking tot deze nieuwe opzeggingstermijnen

Deze nieuwe opzeggingstermijnen zullen voor PC 124 van toepassing zijn in geval van een verbreking van de arbeidsovereenkomst na 31 december 2017 en in geval van een ontslag met het presteren van een opzeggingstermijn waarvan de kennisgeving uitwerking heeft na 31 december 2017.

Ondernemingen die in hun arbeidsreglement de sectorale afwijkende opzeggingstermijnen voor de bouwsector hebben opgenomen, zullen deze bepalingen vanaf 2018 moeten vervangen door de nieuwe opzeggingstermijnen die vanaf die datum van toepassing zijn. Het is wel voldoende dat alle betrokken werknemers een kopie van de wijziging krijgen waarbij zij tekenen voor kennisname. Binnen 8 dagen na inwerkingtreding moet er ook een kopie van de wijziging naar de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten verstuurd worden en moeten toegevoegd worden aan het arbeidsreglement.

De afschaffing van de afwijkende opzeggingstermijnen heeft ook tot gevolg dat de regeling van de ontslagmotivering van cao nr. 109 vanaf 1 januari 2018 van toepassing zal worden op de arbeiders van de bouwsector. Deze regeling komt dan in de plaats van de huidige regeling van het willekeurig ontslag.

Cao nr. 109 bepaalt dat een werknemer in geval van een kennelijk onredelijk ontslag een extra vergoeding van zijn werkgever kan eisen tussen 3 en 17 weken loon. Bij een betwisting zal de exacte hoogte van de vergoeding door de rechter bepaald worden.

Belangrijke bemerking

Deze regels zullen enkel van toepassing worden wanneer er voor het jaareinde geen akkoord meer wordt bereikt over nieuwe afwijkende opzeggingstermijnen voor de bouwsector.

Bovendien is de regering ook nog van plan om de opzeggingstermijnen van het eenheidsstatuut tijdens de eerste 6 maanden van de tewerkstelling aan te passen als compensatie van de afschaffing van de proefperiode.