Besox

Hervorming van werkgelegenheidspremie aan zeer kleine ondernemingen in Wallonië

1 februari 2016

In Wallonië ontvangen zeer kleine ondernemingen met minder dan 10 personeelsleden (berekend in voltijdse equivalenten) en met een jaarlijks omzetcijfer van maximum € 2 000 000 of een balanstotaal van maximum € 2 000 000, onder bepaalde voorwaarden een werkgelegenheidspremie indien ze bijkomend personeel wensen aan te werven. De werkgever ontvangt € 3 250 per bijkomende arbeidsplaats. Voor de eerste werknemer wordt een premie van € 5 000 toegekend.

De werkgever moet een netto toename van het personeelsbestand realiseren. De netto toename wordt vastgesteld door een vergelijking van het aantal werknemers in de 8 kwartalen volgend op het kwartaal van aanwerving en het gemiddeld aantal werknemers in de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving. Er moet minstens 1 VTE aangeworven worden. De aanwerving van 1 deeltijdse werknemer of de verhoging van het aantal uren van een bestaande werknemer komen dus niet in aanmerking.

Een besluit van de Waalse Regering dd. 14 januari 2016 hervormt de gewestelijke werkgelegenheidspremie op de volgende vlakken:

  • de sectoren of sectordelen in de afdelingen 70xxx tot en met 74xxx van de NACE-codes worden uitgesloten;
  • de werkgelegenheidspremie voor de eerste werknemer bedraagt € 2 000 als de zeer kleine onderneming geen voltijdse werkeenheid oplevert en voor zover er minstens 0,6 werkeenheid wordt opgericht;
  • het gemiddelde van het personeel dat in VTE wordt tewerkgesteld na elke jobcreatie is minstens gelijk aan het aantal werkgelegenheidspremies verkregen tijdens de laatste 5 jaren;
  • de onderneming komt, over een periode van 5 jaar, in aanmerking voor maximum 5 werkgelegenheidspremies, met een maximum van één premie per jobcreatie;
  • de werkgelegenheidspremie wordt enkel uitbetaald indien de onderneming bij de RSZ geïdentificeerd is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag én op het ogenblik van de uitbetaling van de werkgelegenheidspremie.

In het geval van fusie of splitsing van ondernemingen, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak, afstand van algemeenheid of bedrijfstak, evenals in geval van gerechtelijke reorganisatie van de onderneming bij een overdracht onder gezag bedoeld in de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, wordt de werkgelegenheidspremie aan de nieuwe juridische constructie toegekend onder de volgende voorwaarden:

  • de economische bedrijvigheid van de onderneming wordt in het Waalse Gewest voortgezet;
  • de gesubsidieerde betrekkingen worden overgedragen aan de nieuwe juridische constructie;
  • de nieuwe juridische constructie is een zeer kleine onderneming tijdens het referentiekwartaal.

Het besluit is van toepassing op de aanvragen om werkgelegenheidspremies betreffende de jobcreatie vanaf het eerste kwartaal 2014. Om de werkgelegenheidspremie te ontvangen, moet er een aanvraag ingediend worden bij de Direction Générale de l’Economie et de l’Emploi van het Ministerie van het Waalse Gewest, ten laatste op de 30ste van de maand volgend op het kwartaal van de aanwerving.

 

Bron: besluit van de Waalse Regering dd. 14 januari 2016 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen, B.S. 25 januari 2016.

Tags